Zapojte sa do našej facebookovej súťaže  SÚŤAŽ o Trendy PEŇAŽENKU secrid darčekovom balení.

Čo musíte spraviť ak chcete vyhrať SÚŤAŽ o Trendy PEŇAŽENKU

 1. 1. Follow @leex.sk a Like na FB stránku Leex 
  2. Like na FOTO 

  3. Komu venuješ Tvoju VÝHRU ? 
 2. Svoj komentár napíšte najneskôr do 28.07. 2019 do 09:00 hod pod post na našej facebookovej stránke 28.07. 2019 bude náhodným žrebovaním 1 výherca. Mená výhercov zverejníme 28. 07. 2019 po 10:00 hod na našej facebookovej stránke.
 3.  Pravidlá súťaže „Vyhrajte  SÚŤAŽ o Trendy PEŇAŽENKU.  " 1. Usporiadateľ Súťaže Usporiadateľom súťaže s názvom „Vyhrajte  Trendy PEŇAŽENKUdarčekovom balení.  " (ďalej len „Súťaž") je spoločnosť Leex Resident s.r.o. ,  so sídlom Námestovo Bernolákova 390/14, 029 01, IČO: 50673173., zapísaná v Obchodnom registri Okresného úradu Námestovo, Žilina, odd. Sro, vl.č.66999/L (ďalej len „Usporiadateľ"). Usporiadateľ vydáva tieto pravidlá súťaže (ďalej len „Pravidlá"). 2. Trvanie Súťaže Súťaž bude spustená 10. 07. 2019 a ukončená 28. 07. 2019 o 09:00 hod. Účastníci Súťaže Účastníkom Súťaže sa na účely týchto Pravidiel rozumie každá fyzická osoba: s trvalým alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, · ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel s výnimkou: · zamestnancov Usporiadateľa a ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník"). 4. Podmienky Súťaže Podmienkou účasti v Súťaži je zodpovedanie súťažnej otázky na facebookovej stránke Usporiadateľa https://www.facebook.com/LeexResident. Súťažná otázka bude zverejnená 10.07.2019 pričom odpoveď musí Účastník súťaže zadať v komentári pod postom so súťažnou úlohou: „1. Follow @leex.sk a Like na FB stránku Leex 
  2. Like na FOTO 

  3. Komu venuješ Tvoju VÝHRU ? 

Spomedzi všetkých zaslaných odpovedí bude náhodným žrebovaním zvolení  1 výherca. Žrebovanie sa uskutoční dňa 28.07.2019 po 09:00 hod. Odpovede zaslané 28.07.2019 po 09-tej hodine nebudú zaradené do žrebovania. Každý Účastník Súťaže môže odpovedať na súťažnú otázku iba raz. V prípade, že zašle viac ako jednu odpoveď, bude do žrebovania zaradená iba prvá z jeho odpovedí. Vulgárne a nevhodné komentáre budú odstránené a nebudú zaradené do súťaže. Účastník Súťaže udeľuje svoj súhlas s účasťou v Súťaži podľa týchto Pravidiel, súhlas so znením Pravidiel bez výhrad a s prípadným uplatnením Výhry spôsobom podľa Pravidiel.  Účastníkov Súťaže, ktorí splnili Podmienky Súťaže a budú vybraní náhodným žrebovaním zo správnych odpovedí dňa 28.07.2019 po 09:00 hod., sa stane právoplatným výhercom SÚŤAŽ o Trendy PEŇAŽENKU. Výhru podľa týchto Pravidiel dáva do Súťaže Usporiadateľ. Meno výhercu bude zverejnené 28.07.2019 po 10:00 hod. na facebookovej stránke Usporiadateľa https://www.facebook.com/ LeexResident. Výhercovia budú oboznámení o spôsobe odovzdania Výhry správou cez Facebook. Výhra im bude odovzdaná po skončení súťaže. V prípade, že sa Výherca neprihlási do 2 pracovných dní od uverejnenia informácie o Výhre, bude kontaktovaný prvý náhradník. To isté platí, aj keď sa nepodarí skontaktovať s náhradníkom. Výherca nemá nárok na výmenu Výhry za peňažnú hotovosť či iný druh tovaru. Na Výhru sa nevzťahujú ustanovenia § 612 až 627 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. V prípade výhercu, ktorý nedosiahol vek potrebný pre spôsobilosť na právne úkony, musí prebrať výhru jeho zákonný zástupca. 6. Osobitné ustanovenia Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže, dĺžku trvania, ako aj podmienky hry, počet výhercov aj druhy výhier, ktoré budú predmetom výhry. Zmenu pravidiel a podmienok hry Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Organizátor a Usporiadateľ má právo vylúčiť ktoréhokoľvek z Účastníkov zo Súťaže v prípade, že by takýto Účastník porušoval Pravidlá, snažil sa získať Výhru podvodným spôsobom, konal v rámci Súťaže v rozpore s dobrými mravmi či akýmkoľvek spôsobom poškodzoval dobré meno Organizátora či Usporiadateľa, alebo bol z týchto činností dôvodne podozrivý, a to bez náhrady nákladov či škody, ktorá by vylúčením mohla Účastníkovi vzniknúť. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou ceny za peniaze sa rozumie aj výmena ceny za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenie a pod.). Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné. Účastníci Súťaže sa môžu s týmito Pravidlami oboznámiť na webovej stránke Usporiadateľa súťaže. Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas s týmito Pravidlami. V Námestove  dňa 10.07.2019 Leex Resident s.r.o.


!-- Facebook Pixel Code -->